Ndiqni ne në

Kushtet & Kushtet

Kushtet

Duke hyrë në faqen e internetit në https://6iptv.org, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto kushte shërbimi, të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, dhe pranoni që jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me çdo ligj vendas të zbatueshëm. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë nga këto kushte, ju ndalohet të përdorni ose të hyni në këtë faqe. Materialet e përfshira në këtë faqe interneti mbrohen nga ligji në fuqi për të drejtat e autorit dhe markat tregtare.

Përdorni Licencën

Ne jemi të përkushtuar të kryejmë biznesin tonë në përputhje me këto parime në mënyrë që të sigurojmë që konfidencialiteti i informacionit personal mbrohet dhe ruhet. PixFort mund ta ndryshojë këtë politikë të privatësisë herë pas here sipas gjykimit të vetëm të PixFort.

modifikojë ose kopje të materialeve;
përdorni materialet për çdo qëllim komercial;
transferimi i materialeve te një person ose materiale tjetër;
përpiquni të dekompiloni ose të ndryshoni inxhinierinë e ndonjë softueri;
hiqni çdo të drejtë autori ose shënime të tjera pronësore;
transferoni materialet tek një person tjetër ose "pasqyroni" materialet.
Kushte të përgjithshme

Materialet në faqen e internetit të 6IPTV ofrohen mbi bazën "siç është". 6IPTV nuk jep asnjë garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, dhe në këtë mënyrë mohon dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, duke përfshirë, pa kufizim, garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtueshmërisë, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, ose mosshkeljen e pronësisë intelektuale ose shkelje të tjera të të drejtave.

Politika e Privatësisë

Intimiteti juaj është i rëndësishëm për ne.

Është politikë e 6IPTV të respektojë privatësinë tuaj në lidhje me çdo informacion që mund të mbledhim gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit. Prandaj, ne kemi zhvilluar këtë politikë të privatësisë në mënyrë që ju të kuptoni se si ne mbledhim, përdorim, komunikojmë, zbulojmë dhe ndryshe përdorim informacionin personal. Ne kemi përshkruar politikën tonë të privatësisë më poshtë.

Ne do të mbledhim informacion personal me anë të mjeteve të ligjshme dhe të drejtë dhe, kur është e përshtatshme, me dijeninë apo pëlqimin e individit në fjalë.
Para ose në kohën e mbledhjes së informatave personale, ne do të identifikojë qëllimet për të cilat informacioni është duke u mbledhur.
Ne do të mbledhim dhe përdorim informacione personale vetëm për përmbushjen e atyre qëllimeve të përcaktuara nga ne dhe për qëllime të tjera ndihmëse, përveç nëse marrim pëlqimin e individit në fjalë ose siç kërkohet me ligj.
Të dhënat personale duhet të jenë relevante për qëllimet për të cilat ajo është për t'u përdorur, dhe, në masën e nevojshme për këto qëllime, duhet të jetë i saktë, të plotë, dhe up-to-date.
Ne do të mbrojmë informacionin personal duke përdorur masa mbrojtëse të arsyeshme kundër humbjes ose vjedhjes, si dhe hyrje, zbulim, kopjim, përdorim ose modifikim të paautorizuar.
Ne do të ruajmë informacionin personal vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e atyre qëllimeve.

Ne jemi të përkushtuar të kryejmë biznesin tonë në përputhje me këto parime në mënyrë që të sigurojmë që konfidencialiteti i informacionit personal mbrohet dhe ruhet. 6IPTV mund ta ndryshojë këtë politikë të privatësisë herë pas here sipas gjykimit të vetëm të 6IPTV.

Keni nevojë për më shumë informacion? Na kontaktoni tani